Förstudie till Lönsam affärsutveckling genom nya kundgrupper - ett lärande nätverk

Diarienummer
Koordinator AMPERSAND AB
Bidrag från Vinnova 464 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Inte alla konsumenter är vita medelålders män. Det finns ett antal betydande och växande grupper i samhället med stor köpkraft. Tre sådana grupper är kvinnor, generationerna över 50 och nysvenskar. Alla tre grupperna har traditionellt blivit förbisedda för att de antagits haft låg köpkraft. Den springande punkten för detta Lärande Nätverk är lönsamhetsaspekten. När företag börjar se dessa målgrupper som kunder med särskilda krav och preferenser, kan insikten leda till en förändring i produktplanering, produktutveckling, marknadsstrategi och valet av kommunikationskanaler. Projektet är uppdelat i två faser en förstudie en lärande- och nätverksfas Syftet med förstudien är att lägga grunden och engagemanget för detta Lärande Nätverk om Lönsam affärsutveckling genom nya kundgrupper. Målet är att Identifiera lämplig forskare Definiera forskningsfrågorna Utföra och rapportera nulägesanalys hos företagen Sex företag skall ha anmält sin avsikt att delta

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter och resultat är att förbereda forskare, företag och Ampersand för starten av lärande- och nätverksfasen. Syftet med det lärande nätverket som helhet är att ge företag ny kunskap, inspiration och stimulera till innovation med mångfald som drivkraft.

Upplägg och genomförande

Förstudien leds av Ampersand och genomförs tillsammans med forskare och deltagande företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.