Förstudie: The Train Brain för busstrafik

Diarienummer 2018-02755
Koordinator COMMUTER COMPUTING AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Kollektivtrafiken kan höja sin kvalitet genom att införa AI-tjänster. Tjänster som ger bättre beslutsunderlag åt operativ trafikledning vid störningar. Och tjänster som ger resenärer bättre hjälp att komma fram när trafiken inte går som den ska. The Train Brain är en sådan svensk innovation för passagerartågtrafik. För att öka kvaliteten på kollektivtrafiken dörr-till-dörr så behövs den här typen av tjänst även för buss. Det här projektet syftar ska undersöka fortsättningarna att anpassa The Train Brains automatiserade förseningsprognoser för tågtrafik till busstrafik.

Förväntade effekter och resultat

Förstudiens mål är att kartlägga förutsättningarna för att anpassa tjänsten till busstrafik. Tre frågeställningar ska besvaras: 1. Går det att anpassa The Train Brain till busstrafik? 2. Ungefär vilken prognoskvalitet kan förväntas? 3. Vilka typer av mervärden skulle det här innebära för resenärer i termer av bättre störningsinformation?

Planerat upplägg och genomförande

AP1 Säkra indata Aktiviteter: Kartläggning av existerande datakällor Leverabler: Definition av vilken indata som tjänsten kräver och kartläggning av var och hur den finns tillgänglig. AP2 Preliminär kvalitetsbedömning Aktiviteter: Statistiskt arbete med prognosmodellen i testmiljö Leverabler: En förstudierapport som sammanfattar prognoskvalitet utifrån historiskt dataset AP3 Mock-ups för end-user Aktiviteter: Arbetet är i huvudsak ett UX och designarbete Leverabler: En interaktiv mock-up med ett 10-tal usecase (för iOS och för Android) och en kort film.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.