Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie: Swedish School of Governance

Diarienummer
Koordinator GLOBAL UTMANING
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Komplexa och gränsöverskridande samhällsutmaningar kräver nya kunskaper om och metoder för governance. Projektet har som syfte och mål att undersöka behovet av och förutsättningarna för en svensk spetsutbildning och avancerad forskning inom detta område. Vi finner ett mycket stor intresse, men ingen av de högskoleutbildningar vi studerat, varken i Sverige eller internationellt, möter till fullo de krav vi ställt. Projektet lämnar rekommendation på nya utbildningsprogram och satsningar på forskning och spridning av kunskap.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifierat ett mycket starkt stöd för en svensk spetsutbildning för governance av komplexa, tvärsektoriella processer både i Sverige och internationellt. Flera svenska och internationella aktörer har också uttryckt tydligt intresse av vidare diskussioner och samarbete samt av att eventuellt bidra till finansieringen. Vi föreslår att det i nästa fas tillsätts en organisationskommitté med representanter för berörda institutionerna för att i detalj diskutera organisationen och finansieringen av såväl utbildningsprogrammen som forskningscentra.

Upplägg och genomförande

Behovet av och förutsättningarna för en svensk School of Governance har kartlagts genom literaturstudier och datasökningar samt en lång rad delvis strukturerade intervjuer med svenska och utländska befattningshavare. Två mindre enkätundersökningar har också gjorts. För att skapa ett bredare intresse för frågeställningarna har vi arrangerat kommunikationsaktiviteter som seminarier och workshops, men även föredrag, artiklar och podcastsändningar. Ett Advisory Board med 16 medlemmar som tillsammans representerar bred erfarenhet har regelbundet konsulterats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 juni 2018

Diarienummer 2018-02529

Statistik för sidan