Förstudie: Swedish School of Governance

Diarienummer 2018-02529
Koordinator GLOBAL UTMANING
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att undersöka, dokumentera och sprida kunskaper om behoven av och former för en internationellt gångbar högskola, en Swedish School of Governance", som är inriktad på utbildning och forskning inom public governance.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien skall: - tydliggöra behovet av den tilltänkta skolan. - utifrån svenska och internationella erfarenheter ge förslag på huvudsaklig inriktning och arbetsmodell för skolan - skissa på en möjlig ägar- och finansieringsstruktur. Förstudiens resultatet kommer att presenteras i en rapport som kan diskuteras med olika intressentgrupper, utbildningsaktörer och institutioner. Genom våra aktiviteter vill vi även skapa en förståelse för och debatt om behovet av en tydlig och kraftfull satsning på utbildning och forskning i public governance.

Planerat upplägg och genomförande

Avsikten är att översiktligt kartlägga behovet genom intervjuer med myndighetschefer, chefer inom kommuner och landsting samt chefer inom näringslivet och internationella institutioner. Parallellt med arbetet med förstudien kommer ett antal seminarier att genomföras för att informera om och samtala om frågor som är relevanta för en svensk School of Governance. Syftet är att dels sprida kunskap om projektet, dels inhämta relevanta förslag och synpunkter från personer med erfarenhet från offentlig verksamhet på såväl nationell, regional och lokal nivå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.