Förstudie: Skapandet av en database om MNEs i det svenska innovationssystemet

Diarienummer 2016-03688
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 390 279 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att utveckla och utvärdera olika alternativ för insamling och bearbetning av data om svenskt näringsliv i globala värdekedjor. Arbetet omfattade tre huvuddelar: (1) en databas omfattande samtliga svenska företag och koncerner och deras utveckling över tid avseende vissa faktorer (DS1), (2) en databas omfattande ett urval multinationella företag verksamma i Sverige, med särskilt fokus på deras position i globala värdekedjor (DS2), samt (3) möjligheten att kombinera dessa databaser med data från SCB omfattande multinationella koncerner.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens analys bekräftar användbarheten av DS1 och DS2 samt möjligheten att kombinera dessa data med data från SCB. Författarna av rapporten visar att ett fullskaligt projekt, till en förhållandevis låg kostnad och med hanterbara administrativa utmaningar, skulle möjliggöra utveckling av forskningsinfrastruktur för analys av multinationella företag i Sverige och dessas position i globala värdekedjor. Denna forskningsinfrastruktur skulle kunna utnyttjas av såväl forskargrupper vid universitet/högskolor som analytiker vid exempelvis Vinnova/andra myndigheter.

Upplägg och genomförande

En huvuduppgift inom förstudien var att identifiera olika databaser och utvärdera deras användbarhet för konstruktion av DS1 och DS2. Användbarheten utvärderades med avseende på omfattning, kvalitet, kostnad och tillgänglighet. Efter omfattande analys identifierades Serranodatabasen som mest användbar. I förstudiens andra steg användes Serranodatabasen för att konstruera ett sammanhållande dataset för koncerner enligt beskrivningen ovan. Förstudien kunde bekräfta möjligheten att göra detta i stor skala.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.