Förstudie säkerhetskamera med 3D

Diarienummer 2011-03108
Koordinator FOTONIC I NORDEN AB
Bidrag från Vinnova 477 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet med projektet var att verifiera kundbehoven samt att lägga grunden för ett större FoU projekt i vilket Fotonic kan utveckla en helt ny typ av säkerhetssensor. Projektet har varit mycket framgångsrikt och Fotonic har skaffat sig kunskap och kontakter både på marknadssiden genom referensgruppen samt på tekniksidan i och med kontakterna med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) samt med Optronic samt Adopticum. Potentialen för nya sensorlösningar inom de identifierade områdena anses vara goda och det finns planer både på utvecklings- och forskningsinsatser.

Resultat och förväntade effekter

För Fotonic har denna förstudie gett en värdefull bild av marknaden och vilka möjliga vägar som finns för att ta marknadsandelar och på så sätt växa som företag. Intressant är att det både finns behov av tekniskt avancerade system vilka kräver omfattande utvecklings samt forskningsinsatser samtidigt som andra behov bedöms kunna lösas i en nära framtid. Den mycket lyckade teknikdemonstrationen har visat på att det finns tekniska lösningar vilka med relativt liten utvecklingsinsats skulle kunna fungera t.ex spårbeträdelse.

Upplägg och genomförande

Första delen av arbetet fokuserades på att utreda kundbehoven och markandskraven. Detta gjordes i samarbete med FOI, företaget OPAX och med referensgruppen. Referensgruppens behov kan summeras i tre kategorier med olika marknadsstorlek och olika utmaningar gällande forsknings- och utvecklingsinsatser. Optronic har i projektet jobbat med en ny kraftigare belysning vilket ökar kamerans räckvidd och FOI samt Adopticum har arbetat med bildbehandlingsalgoritmer. Referensgruppen bestod av Stockholms Länstrafik SL, MTR, SKL, Svenska Fotbollsförbundet och Rikspolisstyrelsen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.