Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie Plan Zero Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Diarienummer
Koordinator Viapm AB
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - april 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att samla in kunskap om nödvändiga förutsättningar för omställning till utsläppsfria vägunderhållsentreprenader genom användning vätgasdrivna fordon (FCH2). Förstudien ger ett underlag som skapar förståelse för den värdekedjan för vätgasdrivna fordon samt kartlägga värdekedjans olika aktörer och deras ansvar samt utmaningar. Målet för förstudien var att identifiera vilka olika intresse- och ansvarsområden som ingår i en emissionsfri vägunderhållsentreprenad för att kunna förstå vilka delar i värdekedjan som behöver utveckla och beforskas.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal utmaningar inför en omställning till utsläppsfria underhållsentreprenader har identifierats och analyseras samt har adresserats i värdekedjan olika aktörer. Tre olika scenarier för omställning till Vätgasdrivna tunga lastbilar i underhållsentreprenader har presenterat och analyserats utifrån flera aspekter. Den optimala scenarion har identifierats och rekommenderats. Ett antal nödvändiga förutsättningsskapande aktiviteter har identifierats och rekommenderat både på lång och kort sikt.

Upplägg och genomförande

Informationen som ligger till grund för denna förstudie har främst hämtats via litteraturstudier och intervjuer med branschföreträdare. Entreprenörer och väghållare har intervjuats för att få en bild av hur vägunderhållet går till idag och hur avtal och ersättning fungerar, samt vilka möjligheter eller hinder de ser inför omställning till utsläppsfria kontrakt. Representanter för fordonsbranschen har tillfrågats om bland annat introduktionsplaner för vätgasdrivna fordon, vilka tekniska lösningar de valt. Informationen har sedan analyserats av projektgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2022

Diarienummer 2021-03890

Statistik för sidan