Förstudie ´Pilotplats Cykel´: Metodutveckling för robusta cykellösningar i innerstadsmiljö

Diarienummer 2013-01877
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för filosofi och teknikhistoria
Bidrag från Vinnova 443 812 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för förstudien var att utveckla en metod för att erhålla ´robusta´ cykellösningar i innerstadsmiljö. Metoden utvecklas för närvarande in tandem med genomförandet av fyra cykelinfrastrukturåtgärder på Södermalm i Stockholm. Syftet att Pilotplats Cykel ska stå till buds för svenska och internationella aktörer att pröva cykelinriktade innovationer i verklig trafikmiljö är långsiktigt och faller utanför förstudiens ram. Målet att utarbeta en plan för implementering är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien resulterade i en plan för genomförande som är förankrad inom Stockholm stad. Staden har avsatt 3+3 MSEK för Trafikkontorets medverkan i projektet under 201415, då fyra cykelinfrastrukturåtgärder genomförs och utvärderas på Södermalm. Detta resulterar i bättre kunskapsunderlag och på sikt mer kostnadseffektiva investeringar i cykelåtgärder. Utfallet av den förväntade effekten att underlätta för marknadsaktörer att pröva bärkraften i sina cykelkoncept kan inte bedömas i detta skede.

Upplägg och genomförande

Förstudien bestod av fyra arbetspaket: 1. Samtal med ca 15 relevanta aktörer visade på ett behov och stort intresse för en testbädd för cykelinnovation. 2. Underlag för val av pilotplats, åtgärder, inklusive ekonomisk kalkyl och utvärderingsbehov utarbetades. 3. En heldag genomfördes med seminarium om användarinvolvering vid utvärdering och aktörsworkshop kring fyra cykelåtgärder med ca 40 deltagare. 4. En plan för testbäddens etablering utarbetades och tillställdes Vinnova som en B-ansökan.

Externa länkar

www.pilotplatscykel.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.