Förstudie om testbädd för bränsleceller

Diarienummer 2012-03998
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förutsättningarna för en testbädd för bränsleceller och vätgasteknik har utretts. I detta ingår analys av generella marknadstrender för tekniken, intervjustudie bland intressenter samt inventering av aktiviteter. Baserat på framkomna resutlat har slutsatser dragits som sedan ligger till grund för förslag på fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lett till slutsaser om förutsättningarna för en testbädd för bränsleceller och vätgasteknik.

Upplägg och genomförande

En omfattande intervjustudie bland aktörer inom området är genomförd. Detta har kombinerats med utlåtanden från experter på området samt med information i rapporter. Baserat på detta bedöms en god bild ha kommit fram av förutsättningarna för en testbädd på området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.