Förstudie Innovationsupphandling XQuality

Diarienummer 2012-03693
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 1 498 928 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syfte var att tydligare definiera XQuality, samt utreda olika alternativ för Karolinska Universitetssjukhuset som utvecklingspartner och på sikt nyttjare av XQuality. Inom ramen för förstudie har XQuality tydliggjorts, de radiologiska verksamheternas behov har identifierats och XQuality´s innovationsgrad har fastställts via en marknadsundersökning. Olika upphandlingsföranden har utvärderats och en tydlig utmaning till marknaden har formulerats. Dessutom skapar förstudien möjligheter för andra projekt att genomföra effektiva innovationsupphandlingar

Resultat och förväntade effekter

Ett av förstudiens resultat är en tydlig genomförandeplan innehållande förslag på upphandlingsstrategi inför utvecklingen av innovationen XQuality. De förväntade effekterna är en fortsättning på arbetet kring XQuality, som inleds med förkommersiell upphandling parallellt med internt utvecklingsarbete. Förstudien och dess definierade metoder kring innovationsupphandling förväntas ligga till grund för andra projekt vid Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, men också för upphandlingar inom ramen för den medicintekniska försörjningen till NKS.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomfört enligt aktivitetsplanen med sju faser och med workshops som huvudsaklig arbetsmetod. Projektet har haft en tydlig projektorganisation med en konstruktiv och beslutsfattande styrgrupp. Vid utvärdering av förstudiens genomförande anses förstudien utförts under strukturerade former med en väl fungerande aktivitetsplan kopplad till en något snäv tidsplan. Förstudiens främsta utmaning har varit att få klinisk personal involverad, då många medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset deltar i planeringen av Nya Karolinska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.