Förstudie Innovationsupphandling Välfärdsteknik

Diarienummer 2017-05397
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 1 383 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att få fram lösningar på marknaden som gör stor skillnad för kommuner och enskilda individer - i förhållande till den samhällsutmaning som demografin utgör med avseende på antalet äldre den närmaste framtiden. Syftet med förstudien är att möjliggöra en innovationsupphandling genom att: * utse en eller fler prioriterade behov beskrivna som behov/funktion * samla ett antal kommuner som förbundit sig att delta i en kommande innovationsupphandling. * välja upphandlingsförfarande, det som bäst gagnar framtagandet och kommersialiseringen av relevanta innovationer

Förväntade effekter och resultat

Nya innovationer inom välfärdsteknik kommer att skapa stort värde för individerna i form av ökad trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet, för kommunerna i form av effektivare resursanvändning och för företagen i form av fler kommersialiserade innovationer. Inte minst för de exportframgångar man hoppas på är en väl fungerande hemmamarknad viktig.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet organiseras i 5 arbetspaket. - Samordning: samordnar hela förstudien - Behovsanalys: identifiera och prioritera centrala behov. Sker framförallt på workshop med brukare, kommuner, utförare, forskare, innovatörer, företag. - Marknadsanalys: matcha behov mot state-of-the-art - Konsortiebygge: kommuner som vill genomföra innovationsupphandlingen. - Metodval: medvetet val av upphandlingsförfarande En iterativ process där behov, angelägenhet hos kommuner och möjlighet på marknaden påverkar tills det finns en samsyn kring vad som behövs, att det är möjligt och vilka som ska göra det.

Externa länkar

Betsällargrupp

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.