Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie Innovationsupphandling Välfärdsteknik

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 1 383 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att möjliggöra en innovationsupphandling. Målet är att vid förstudiens slut ha utsett ett eller möjligen några behov som prioriterats utifrån angelägenhet och möjlighet. Samlat ett antal kommuner som genom avsiktsförklaring förbundit sig till att delta i en kommande innovationsupphandling. Valt vilket upphandlingsförfarande som ska användas. Utifrån behovsbeskrivningen, marknadsanalysen, antalet deltagande kommuner och bedömt finansieringsbehov. Det som bäst gagnar framtagandet och kommersialiseringen av relevanta innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudiens arbete är ett konsortium bestående av 8 kommuner och SKL, som ska genomföra en innovationsupphandling. Med fokus på nya innovationer inom välfärdsteknik som ska skapa stort värde för individerna, kommunerna och för företagen. Med målet att möta behovet Känsla av sammanhang (KASAM) - som utgår från tre nyckelområden för att en individ ska uppleva hälsa; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är en del av det salutogena perspektivet med fokus på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.

Upplägg och genomförande

Förstudie ”Innovationsupphandling välfärdsteknik” har i en iterativ process format ett konsortium, gjort en behovsanalys, genomfört leverantörsdialog och utifrån det valt Innovationspartnerskap som metod för innovationsupphandlingen. Behovsinventering inleddes med workshop, med invånare, personal, forskare och leverantörer. Behoven värderades av kommunerna, 4 valdes till leverantörsdialog. En RFI gjordes för att säkerställa att konsortiet frågar efter något som inte finns, som kan tas fram men inte kommer fram utan att det efterfrågas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2018

Diarienummer 2017-05397

Statistik för sidan