Förstudie: Innovationspotentialen i STARCS testbädd i Bromma

Diarienummer 2012-04233
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syftade till att utreda förutsättningarna för att varaktigt nyttja STARCS anläggningar i Bromma som testbädd för näringsliv, akademi och forskningsinstitut. Projektets mål uppfylldes i och med att följande delmoment genomfördes: -Bedömning av ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift utifrån befintlig kundbas -Bedömning av potentialen för testbädden utifrån befintliga SIA-grupperingar och andra relevanta kunskapsnoder och centrumbildningar -Om möjligt föreslå koncept för ett framtida nyttjande av STARCS anläggningar i Bromma

Resultat och förväntade effekter

Anlägningarna i Bromma omfattar en rad vindtunnlar och riggar som i ett svenskt och nordiskt perspektiv saknar motsvarighet och som sammantaget och var för sig lockar intressenter. Flera stödbrev finns också från nyckelintressenter men sammanfattningsvis så kunde förstudien under de givna tidpremisserna inte finna det kundintresse som skulle behövas för att varaktigt driva anläggningarna som en testbädd.

Upplägg och genomförande

Innovationspotentialen bedömdes utifrån: omvärldsanalys, anläggningarnas skick, de ekonomiska förutsättningarna samt kundintresset. Arbetet inkluderade bland annat en genomgång av: tidigare kunder och kunduppdrag, en webbenkät riktad till tänkbara intressenter och uppföljande telefonintervjuer samt en tät dialog med nuvarande ägare av anläggningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.