Förstudie inför pilotstudie om alternativ ersättningsmodell till nya antibiotika av särskilt medicinskt värde

Diarienummer 2017-05269
Koordinator FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - Folkhälsomyndigheten, Solna
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att utreda förutsättningar, planera och förbereda start av en pilotstudie. Pilotstudien ska testa en modell med garanterad årlig ersättning till utvalda nya antibiotika med marknadsskydd, där en minsta årlig intäkt till berörda läkemedelsföretag garanteras på nationell nivå. Målsättningen är att pilotstudien ska kunna utvärderas efter 2-4 år.

Förväntade effekter och resultat

Att pilotstudien är så förberedd att den kan startas kvartal 3, 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Modellen är närmare beskriven i Folkhälsomyndighetens rapport avseende regeringsuppdraget Tillgänglighet till antibiotika, rapporterat till Socialdepartementet 2017-12-01. Projektet planeras genomföras av experter inom upphandling, juridik och antibiotika på Folkhälsomyndigheten, samt i samråd med berörda parter på SKL och TLV.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.