Förstudie Extended Gates

Diarienummer 2015-06050
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien var att, baserat på resultaten från förstudien om en Extended Gate i Göteborg, och utifrån att den har visat på att konceptet är kostnadsneutralt/lönsamt i Göteborg göra en potentialanalys för liknande koncept i utvalda svenska hamnstäder, samt visa på indikatorer för enkel bedömning för när konceptet kan vara lönsamt/applicerbart. Målet med pilot studie är att ta fram kunskap om potentialen och genomförbarheten för ett koncept för transporter till och från hamnar genom tätort i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Nyttan av konceptet blir reducerat antal lastbilsrörelser genom tätorten samt möjligheter för hamnterminal en att reducera toppar i mottagning och utlämning av enheter. För att få lönsamhet i upplägget krävs samverkan mellan följande egenskaper: - Relativt lång körsträcka genom tätbebyggt/tätbefolkat område - Tillräckligt stora flöden av enheter för att få god beläggning av reach-stacker eller annan teknisk lösning i Extended Gates terminalen - Brister i kapacitet i hamnterminalen vad gäller mottagning och utlämning av containers från/till lastbilar (dvs. köbildning)

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts under oktober-december 2015 i form av ett samarbetsprojekt mellan CLOSER, IVL Svenska Miljöinstitutet och Logistics Landscapers med finansiering av Vinnova. Projektet har genomförts som explorativ intervjustudie baserat på ett urval av svenska städer med hamnar utifrån storlek och lokalisering, med en spridning på antalet hanterade enheter mellan 25 000 till 300 000. Studien baseras på offentlig statistik där sådan funnits tillgänglig, samt statistik och siffror från de deltagande hamnarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.