Förstudie av införande av bränsleövertryck i tank för ökad flyghöjd

Diarienummer 2016-03348
Koordinator Swerea SICOMP AB - SWEREA SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att analysera hur dagens bränsletankar på CybAero´s helikoptrar klarar av ett inre övertryck, och föreslå förändringar som förbättrar denna prestanda. Ett sekundärt, men ändå viktigt delmål, är att projektet ger ett viktigt bidrag till CybAeros kompetens om designmetodik i kolfiberkomposit, något som kan överföras i framtida utvecklingsarbete av lättviktskomponenter. CybAeros fjärrstyrda helikoptrar finns i olika varianter för att passa olika kundsegment.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt delmål har varit att kunskapen om limformningens utformning spridits dels till CybAeros egna konstruktörer samt till CybAeros Svenska underleverantörer, och därmed stärks hela leverantörskedjan via en ökad beställarkompetens hos CybAero och designkompetens hos underleverantörerna. Limfogar används också i allt större utsträckning för att sammanfoga kolfiberprodukter, och mer kunskap om hur man ökar deras prestanda är gynnsamt för hela kolfiberbranschen.

Upplägg och genomförande

Projektet kan delas in i 3 olika aktiviteter 1.Kartläggning av bränsletankarnas struktur 2.Modellering av bränsletanken i FEM 3.Utvärdering av resultat Aktivitet 1 utfördes tillsammans med alla berörda parter och gjordes till stor del vid ett möte på plats hos Cyb-Aero. Aktivitet 2 och 3 utfördes till största del av Swerea SICOMP och finns redovisat i en rapport. Utvärdering och åtgärdsförslag har också utförts tillsammans med alla berörda parter efter att beräkningar, designförslag mm var framtaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.