Förstudie ägarmodell LT1

Diarienummer 2012-01421
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna förstudie är en utredning som avser ta reda på hur stort intresset inom Svensk fordonsindustri är för att ta vara på, i Sverige, befintlig testinfrastruktur avseende aerodynamisk provning/testning. Initiativtagarna till studien är Test Site Sweden, Scania, Bombardier och KTH.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visar att det finns många intressenter som anser att det är strategiskt viktigt för Sverige att behålla infrastruktur för aerodynamisk forskning. Trots detta har intressenternas engagemang i förstudien har varit lågt och man har inte lyckats att driva frågan om att skapa en infrastruktur vidare varken inom eller utanför sina organisationer. Ingen var intresserade av att enskilt driva verksamheten vidare och intresset för alternativa gemensamma ägar- och driftsstrukturer har varit lågt. Följaktligen har handlingsplan för fortsatt arbete inte tagits fram.

Upplägg och genomförande

Utredningen startade i maj 2012 och har genomförts av SP med en enkätstudie och med intervjuer. Dessutom har initiativtagarna deltagit i projektmöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.