Förstudie - testbädd för öppna skogs- och miljödata

Diarienummer 2017-02318
Koordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Gävle
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Förstudien ska leda till en rapport där det klargörs förutsättningarna att använda en testbädd (utvalda skogsfastigheter) för att erbjuda möjligheter att testa nya datamängder, nya sensorer, ny teknik och e-tjänster i verklig användarmiljö. Förstudien är en del av arbetet med att ta fram en skogsdatastrategi. Tillgängligheten av digitala skogs- och miljödata är en förutsättning för tillväxt och effektiv hantering av miljöfrågor inom skogssektorn. Data behövs från källor som traditionella kartor, flyg- och satellitbilder, flyg- och markburen laserskanning samt drönardata.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien ska ge svar på hur utvalda skogsfastigheter kan användas som testbädd för utveckling och tester av tjänster och produkter samt insamling av skogs- och miljödata. Testbädden planeras att bli i ”verklig användarmiljö” där utvecklingen sker i samverkan mellan användare och leverantörer. Förstudien ska resultera i en rapport där det framgår om det är möjligt att genomföra samt om det tillgodoser marknadens behov.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien ska drivas av Skogsstyrelsen. SLU, Lantmäteriet och Skogforsk utgör en referensgrupp utan del i budget. I förstudien ska det tas fram en nuläges-, marknads-, geodata-, effekt-, teknisk- och juridisk analys för att klargöra möjligheterna för ett framtida genomförande. En viktig del i genomförandet är att göra ett urval av skogsfastigheter (testbäddar) där det ska erbjudas möjligheter att testa nya datamängder, nya sensorer, ny teknik och e-tjänster. En kommunikations- och genomförandeplan ska tas fram och ingå i förstudierapporten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.