Förstudie - testbädd för öppna skogs- och miljödata

Diarienummer 2017-02318
Koordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Gävle
Bidrag från Vinnova 363 477 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Skogsstyrelsen har genomfört en förstudie där två Case; Testbädd och infrastruktur för skogs- och miljödata och Geodata och sensorstöd för skogsmaskiner har utretts. Förstudien har genomförts för att klargöra förutsättningarna att använda en testbädd för skogs- och miljödata för att testa nya datamängder, nya sensorer och ny teknik. Slutsatsen efter förstudien är att Skogsstyrelsen inte ska gå vidare med en ansökan om fullskaliga testbäddsprojekt. Öppna och fria data samt en bra infrastruktur bedöms ge större utveckling än att ta betalt för nyttjande av data via en testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Skogsstyrelsen och i viss mån förstudiens samverkanspartners har hittat nya vägar för att möjliggöra utveckling av tjänster och tester av ny teknik med hjälp av en bra infrastruktur och lättillgängliga skogs- och miljödata. Förstudien kommer därför inte att resultera i någon ansökan om ett fullskaligt testbäddsprojekt. De förväntade effekterna via en testbädd uppnås på annat sätt.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts av Skogsstyrelsens projektgrupp tillsammans med samverkanspartners. Totalt har 15 projektgruppsmöten genomförts. Projektarbetet har genomförts på ett strukturerat sätt genom utredningar och diskussioner för att ta fram möjliga koncept för fullskaliga testbäddsprojekt. Rapportering har gjorts vid tre tillfällen till styr- och referensgrupp. Förstudien var nödvändig för att kunna ta ett beslut om det fanns förutsättningar att via en testbädd få önskade resultat och därefter gå vidare med ansökningar till fullskaliga testbäddsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.