Förstudie - Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet, etapp 2

Diarienummer 2017-05210
Koordinator Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag - SKB, Äspölaboratoriet
Bidrag från Vinnova 1 075 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med etapp 2 av förstudien är att slutföra planeringsfasen enligt vald utvecklingsmodell (planering-projektering-realisering). Studien genomförs med det övergripande målet att få fram underlag för ett gemensamt ställningstagande till den vidare utvecklingen av testbädden. Exempel på specifika mål är att: (i) explicit formulera industrins och universitetens intresse av Äspölaboratoriet som testbädd, (ii) klarlägga de juridiska och ekonomisk förutsättningarna, (iii) bilda konsortium etc

Förväntade effekter och resultat

Den viktigaste effekten som förväntas bli uppnådd är fördjupad konsensus kring uppfattningen att Sverige behöver en testbädd för bergteknisk forskning och innovation och att den kan realiseras genom en vidareutveckling av Äspölaboratoriet. Ett resultat i form av ett nybildat konsortium vid projektets slut kan ses som ett kvitto på att effekten är uppnådd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs med stöd av kvalificerade externa utreda i samarbete med entreprenadföretagen Skanska, NCC och Peab samt branschorganisationerna Svenska Bergteknikföreningen och stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) samt akademin genom KTH. I syfte att bl a bredda konsortiedialogen har branscherna geoenergi (Svenskt Geoenergicentrum) och marksanering (Nätverket Renare Mark genom Chalmers) bjudits in i samarbetet. Som tidigare deltar Regionförbundet i Kalmar län med sitt aktiva intresse i Äspölaboratoriets framtida utveckling och användning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.