Forskningsprojekt -Utveckling av innovativt system för luftrening inom industriell fritering

Diarienummer
Koordinator Scandinavian Centriair AB
Bidrag från Vinnova 1 224 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att nå en luktreduktion i paritet med den som uppnås vid förbränning (96-98%). Detta genom en kombination av effektiv partikelrening, med en gasfas destruktion genom kall oxidation. På så sätt kan friterande industrier spara stora kostnader i form av gas. Miljön blir också en stor vinnare eftersom dessa industriers koldioxidavtryck minskar avsevärt. Genom projektet har teknik utvecklats som lyft företagets förmåga att reducera gasens innehåll av luktämnen med minst 90%. Med kompletterande teknik kan 98% luktreduktion nås. Därmed är målet uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Genom denna teknikutveckling har Centriair kunnat positionera där stora kunder har problem med luktrening och samtidigt mycket höga krav på rening, alt. har höga krav på luftrening och använder förbränning som reningsmetod. Eftersom projektcyklerna normalt spänner över en tidsperiod på 1-3 år, kommer utfallet av projektet inom kommande år. Ett antal stora kunder inom industriell fritering har besökt våra referenser och tagit del av testresultat i pilotskala på sina egna produkter. Vi räknar med en tillväxtökning på mellan 50-100% i bolaget som ett resultat av projektet.

Upplägg och genomförande

Tester har genomförts i labskala, där friteringsgasens sammansättning i fråga om partiklar och gaskomponenter har simulerats, och olika typer av strategier för att öka partikelavskiljningen samt för att oxidera gaskomponenterna m.h.a. kall oxidation har testats under kontrollerade former i labskala. Studierna visar att det går att öka partikelavskiljningen genom att bygga upp partiklarnas storlek innan separeringen, samt att det går att optimera gasreningen genom kemisk skrubbning av gasen varefter den kalla oxidationen sätts in i rätt balans mellan olika oxidationsmedel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02365

Statistik för sidan