Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskningsfront transportinfrastruktur - Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med föreliggande projekt är att förbättra utvecklingsramarna och underlätta arbetet inom fokusgrupperna för InfraSweden2030 genom en fördjupningsstudie av programmets fem fokusområden. Målet med projektet är att för varje fokusområde ta fram en tydligare beskrivning av ämnesområdet, de senaste FoI-fronterna och viktigaste delområden som också skall beskrivas var för sig. Arbetet skall enligt programledningens önskemål inte vara för forskningstungt utan fokusera på en TRL-skala högre än 3.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från workshoppen totalt 39 förslag, minst fem per fokusområde finns sammanfattade i bilaga 1. Det huvudsakliga arbetet har genomförts av totalt åtta personer vid de fyra högskolorna. Man har identifierat sammanlagt 17 delområden inom de fem fokusområdena. Om programledningen väljer att omvandla ett antal av de i rapporten beskrivna delområdena till grund för utlysningar är sannolikheten stor att det inom SBU finns såväl kompetens som resurser att lämna in starka ansökningar till dessa utlysningar.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes som ett grupparbete vid Sveriges Bygguniversitets augustikonferens i augusti 2017 . Grupparbetet introducerades av Camilla Byström, programchef för Infra Sweden 2010. Förslagen från grupparbetena redovisas i bilaga 1. Huvuddelen av projektet har genomförts av enskilda forskare eller forskargrupper som utvecklat idéer och texter för de fem fokusområdena. Forskarna har ställt upp som volontärer men namnen har förankrats i Sveriges Bygguniversitets styrelse. Projektet följer i grunden metodbeskrivningen som den presenterats i ansökan (tabell 1).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 juli 2017

Diarienummer 2017-03382

Statistik för sidan