Forskningsfinansiering utifrån ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt perspektiv

Diarienummer 2014-06232
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB - STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 55 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har varit ett delprojekt i ett större projekt som syftat till att främja samverkan, nyttiggörande och innovation inom humaniora och samhällsvetenskap. Målet har varit att ge forskningsfinansiärer hjälp att nå fram till fler humanister/samhällsvetare som skulle vara relevanta för det deras utlysningar. Projektet har uppnått målet genom att ett antal forskningsfinansiärer fått hjälp att analysera hur de kan utveckla sina utlysningsprocesser och genom att arbetet legat till grund för ett digitalt analysverktyg för finansiärer, forskare och forskningsrådgivare.

Resultat och förväntade effekter

Analyserna synliggjorde ett flertal hinder och möjligheter, alltifran hur utlysningar ar formulerade och hur finansiarerna sprider information om dem, till hur sakkunniga tillsatts och vagleds i sina bedomningar. Forskningsfinansiärerna började använda resultaten och erfarenheterna från analysarbetet redan under processen. Utifrån analyserna identifierade också finansiärerna ett antal teman som de ville jobba vidare med i ett nästa steg, vilket gjordes i ett uppföljande delprojekt.

Upplägg och genomförande

Delprojektet har utgjorts av en serie workshops där forskningsfinansiärerna fått hjälp av forskare från Humsamverkan att analysera sina utlysningsprocesser för att se hur utlysningsprocesserna kan hindra eller möjliggöra det för forskare inom hum/sam att soka finansiering fran finansiärerna. Utifrån analyserna identifierade finansiärerna ett antal teman som de ville jobba vidare med i ett nästa steg, vilket gjordes i ett uppföljande delprojekt. Temana var: Utlysningstexter, Extern kommunikation, Sakkunniga/bedömningsgrupper, Utlysningstyper, Slutrapportering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.