Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskningsdriven utveckling för ökad innovativitet av hjälpmedelshantering i Dalarna

Diarienummer
Koordinator Landstinget Dalarna - LD Hjälpmedel
Bidrag från Vinnova 1 197 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utifrån forskningsbaserad kunskap utveckla behovsägarnas förmåga att driva och implementera innovationer. Målet på kort sikt är ökad kunskap och acceptans av organisatoriska förändringar hos målgruppen chefer och medarbetare. På lång sikt att behovsägarna har en managementmodell på systemnivå som möjliggör en högre förmåga att implementera innovativa lösningar. Resultatet är en handbok med konkreta verktyg i innovationsledning, ett ökat intresse, ökad förståelse samt ökad förmåga att arbeta med innovativ verksamhetsutveckling hos målgruppen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet visar en ökad innovationsförmåga hos behovsägarna med nyckelpositioner inom hjälpmedelshanteringen i Dalarna. Förväntat effektresultat för hjälpmedelsverksamheten i stort är för tidigt att uttala sig om. Förväntade effektresultat för slutkund, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet är aningen tidigt att uttala sig om men vi konstaterar att två av de genomförda pilotprojekten genererat påvisbara effekter av ökad nytta för kund och ökad kostnadseffektivitet. Vi noterar även spridningseffekt då ett av projektens resultat tillämpas av andra offentliga aktörer.

Upplägg och genomförande

Planerade aktiviteter för att uppnå projektmålet har genomförts enligt plan och med i stort förväntad effekt. Arbetet med att skapa en gemensam förståelse för behovet av innovativa perspektiv har krävt mer resurser än beräknat då förförståelsen varierat mellan involverade (behovsägare) och individer. Personalomsättning på nyckelpositioner har varit en utmaning för kontinuiteten av projektet. Engagemang och motivation hos medarbetare och organisationsledning samt samverkan mellan de olika parterna har varit viktiga framgångsfaktorer för uppnått projektresultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04495

Statistik för sidan