Forsknings- och innovationsklimatet för medicinsk teknik i Stockholm-Uppsalasregionen

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med satsningen i denna fas var skapa ett förslag för ett Vinnväxt-center inom medicinteknik i Stockholm-Uppsala. Gemensamma projekt inom trippel/kvadrupel-helix skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i den funktionella regionen samt stärker regionens FoI-klimat för teknik och tjänster och effektiviserar innovationssystemet för att möta de stora utmaningar och det förändringstryck som vård och omsorg står inför. Ansökan för ett Vinnväxt-center skickades in i maj tillsammans med rekommendationsbrev från ett flertal nyckelaktörer i regionen.

Resultat och förväntade effekter

Diskussioner under projektets gång berörde interdisciplinära områden som är av strategisk vikt för näringslivet och som ligger i linje med de regionala, institutionella aktörernas prioriteringar. Detta ger goda förutsättningar för strategiska, långsiktiga, substantiella satsningar som medför såväl kompetensuppbyggnad som konkreta lösningar och tillväxt i regionen. Partskonstellationen i Stockholm MED-X möjliggör projektstöd hela vägen från tidig, explorativ högrisk-idé till prövning, implementering och kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Planeringsfasen omfattade workshops, intervjuer och strategimöten med den konstituerade styrgruppen. Totalt medverkade ca 60 personer i workshops och ca 30 intervjuer genomfördes. Dessa gav upphov till diskussion och reflektion samt underlag för den strategi för Stockholm MED-X som konkretiserades under totalt sex styrgruppsmöten. Ett trettiotal avsiktsförklaringar och stödjebrev från olika aktörer inom akademi, näringsliv och vård och omsorg visar på ett brett stöd för den ansökan som skickades in i maj och som ytterligare presenterades under intervjun på Vinnova i juni.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03415

Statistik för sidan