Fördjupad branschkartläggning Petrokemi, Grön kemi och biobaserade produkter i Västsverige

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en databas för kemiinudstrin, göra en analys av branschen samt kommunicera resultaten och därigenom inspirera till vidare analyser och diskussioner. Syftet har uppnåts i och med att databasen (inkl visualisering) har levererats till VINNOVA och arbetet har och kommer vidare att presenteras vid ett antal tillfällen för en bred massa av olika aktörer/intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i följande: * En databasför kemiindustrin, kopplad till ett verktyg för visualisering *En engelsk rapport *Ett antal presentationer av arbetet (ppt presentationer) Utöver de redan genomförda presentationerna finns ytterligare tre planerade i dagsläget (130111): 1. Presentation och offentligörande av rapport, samarbete mellan VINNOVA och P&K 2. Presentation av resultat, styrgruppen CPE 3. Presentation av resultat, BASF

Upplägg och genomförande

En arbetsgrupp bestående av SP (utförare), VINNOVA (beställare) och VGR (bollplank) sattes samman. Arbetet utfördes av SP i nära dialog med arbetsgruppen. För att säkerställa relevans och förakring sattes en referensgrupp samman bestående av representanter från näringslivet, branschorganisationer mfl. Arbetet genomfördes i princip i följande steg: Fas 1: Arbetsgrupp och referensgrupp, Identifiera populationen, Förankra Fas 2: Identifiera kategorier och skapa databas Fas 3: Kategorisera Fas 4: Visualisera Fas 5: Rapport samt Presentera/kommunicera

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.