Fördjupad branschkartläggning inom miljöteknik ett bidrag till en kontinuerlig omvärldsanalys

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Kartläggning av näringslivs- och företagstruktur inom miljöteknik

Resultat och förväntade effekter

Bättre kunskap och djupare insikt i branchen

Upplägg och genomförande

a.Tillsättning av referensgrupp b.Beslut om avgränsning och identifiering av företagspopulationen från olika källor c.Definiering av branschsegment, FoU-områden och miljöaspekter etc. d.Uppbyggnad av databas där punkt c. förs in e.Framtagning av pedagogisk visualisering, presentationsmaterial och rapport f.Presentation av resultatet vid workshops, seminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.