Fördjupad branschkartläggning av den maritima näringen i Sverige ett bidrag till en kontinuerlig o

Diarienummer
Koordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med en fördjupad branschkartläggning är att utforska möjligheterna att skapa en fördjupad helhetsbild av den marina branschen i Sverige som kan bidra till näringslivets och offentliga organs kontinuerliga omvärldsanalys samt följa den nationella och regionala utvecklingen. Underlaget kan användas för strategiska diskussioner och överväganden, såväl nationellt som regionalt. Myndigheter, branschorgan och regioner får dessutom ett gemensamt material som underlag för dialog om likheter och olikheter, vilket kan stärka arbetet med nationella strategier.

Resultat och förväntade effekter

En databas kommer att finnas färdigställd som speglar branschens sektorer, affärssegmentoch populationen av företag kommer att vara definierad samt strategiskt viktiga utvecklingsarbeten.

Upplägg och genomförande

1.Inledningsvis formas och förankras projektet. 2.I nästa skede inleds flera parallella men sammanhängande aktiviteter. 3.Sektorer och branschsegment samt FoU-områden definieras. 4.Parallellt identifieras populationen företag att analysera 5.Presentationsmaterialet, valideras i möten med branschens företrädare. 6.Rapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04084

Statistik för sidan