Förbättrade prognosmetoder för sjöfarten

Diarienummer 2017-02953
Koordinator SSPA Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 479 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Korrekta metoder för utvärdering av fartygs prestanda i designstadiet är en förutsättning för fortsatt energieffektivisering av världens fartygsflotta och därmed minskad klimatpåverkan från sjöfarten. Projektet syftar till att förbättrade dagens prognosmetoder genom att utveckla nya hybridmetoder där experimentella metoder (EFD) kombineras med numeriska metoder (CFD). Utvecklingsarbet är mycket stort och omfattande och kan inte göras av enskilda organisationer. Projektet syftar primärt till att ta fram en strategi för hur sådana hybridmetoder ska utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har en stark koppling till relevant teknisk kommittee inom ITTC (International Towing Tank Conference). Det långsiktiga målet av projektet är att nya förbättrade metoder för prognostisering av fartygs prestanda antas av ITTC som standarder (Recommened Procedures) och därmed kan används i juridiska och legala krav.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuserar i första hand på energieffektivitet av konventionella lastfartyg i stilla vatten, utan vågor. En doktorand och seniora forskare på SSPA och Chalmers Tekniska Högskola skall tillsammans bedriva metodutveckling med stöd av en referensgrupp från industrin. Arbetsmomenten inkluderar kartläggning av förbättringsmöjligheter, strategi för utveckling av CFD/EFD kombinerade metoder, strategi för hur tillförlitlighet av nya metoder säkras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.