Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad vidhäftning i elektrokroma folier

Diarienummer
Koordinator ChromoGenics AB
Bidrag från Vinnova 298 495 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att förbättra vidhäftningen i elektrokroma folier genom att modifiera elektrolyten och/eller elektrodytorna. Ett tiotal modifieringar av elektrolyt via additiv utvärderades och två av dessa konstaterades ha en positiv inverkan på vidhäftningen. Under projektets sista skede mättes den elektrokroma prestandan för dessa additiv och det visade sig att den var bättre än för referenscellerna. Eftersom effekten i resultaten överträffar de primära målen kan projektet i sin helhet betraktas som mycket framgångsrikt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Möjligheten att kombinera förbättrad vidhäftning med förbättrad elektrokrom prestanda representerar det mest gynnsamma resultatet och det är därför viktigt att exploatera detta maximalt. Detta innebär att de kortsiktiga effekterna innebär strategisk utvärdering av metod för verifiering och kvantifiering av effekt medan de långsiktiga mest sannolikt innebär en form av implementering inom befintlig produktionskedja.

Upplägg och genomförande

Upplägget baserade sig på tre parter med expertkunskap inom elektrolyt, elektrodyta samt elektrokrom teknik där samtliga var nödvändiga för projektets framgång. Genomförandet följde i det stora hela det som planerats helt utan större avvikelser. De resultat som framkommit under projektets gång överträffar det som förväntades från start. Resultaten har stimulerat diksussion inom projektgruppen hur att driva den vetenskapliga och tillämpade frågeställningen vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-05047

Statistik för sidan