Förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data en utvärdering

Diarienummer 2014-05466
Koordinator Statistiska centralbyrån - Statistiska centralbyrån, Utvecklingsavdelningen
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att bedöma om AIS-data kan användas för att förnya och förbättra sjötrafikstatistiken. Projektet har tydligt visat att så är fallet: bland annat kan fartygslistor baserade på AIS-data underlätta hamnarnas uppgiftslämnande för officiell statistik, och med AIS-data kan den distansmatris mellan hamnar som ligger till grund för många beräkningar inom sjötrafikstatistiken förbättras och förfinas. Projektet har också pekat på flera tänkbara användningsområden för AIS-data inom andra statistikområden än sjötrafikstatistiken.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har givit en tydlig indikation om att AIS-data kan vara mycket användbara i framställningen av sjötrafikstatistik (och annan statistik av liknande karaktär). Olika metoder för att bearbeta AIS-data har testats, vilket har lagt en god grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av en grupp experter från Trafikanalys och SCB med expertis inom områden väl anpassade till projektets problemställningar: sjötrafikstatistik, användning av geografiska informationssystem för statistikframställning, och statistisk metod. Arbetet har bedrivits i fem arbetspaket, där det första handlade om att få tillgång till data och det sista om att sprida resultaten. Det visade sig vara något svårare än förväntat att få tillgång till data, men tidplanen har som helhet hållits. Resultaten har presenterats på seminarier på Trafikanalys och SCB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.