Fogning av Al och Fe

Diarienummer 2013-03415
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien var att foga aluminium till stål genom att först belägga stålet med ett skikt av aluminium och sen svets-löda med MIG metoden. Beläggning med HVAF fungerade utmärkt med god bindning och låg halt porer. Svetsningen, som utfördes med en en så kallad ´kall´ MIG process gav däremot dålig bindning och dålig vätning.

Resultat och förväntade effekter

Med det negativa resultat uppnås inte några effekter. I nuläget rekommenderas inte ett uppföljningsprojekt. Det har dock framkommit ett antal alternativa idéer till fogning av aluminium till stål.

Upplägg och genomförande

I studien har ingått att belägga stål med ett aluminiumskikt av olika tjocklek. Som metod har AC-HVAF (Activated Combustion - High Velocity Air Fuel) valts. Metoden har gett förväntat resultat, dvs ett skikt med god vidhäftning och låg porositet. Svetsningen, med ´kall´ MIG process, har däremot inte lyckats av praktiska skäl. Dålig bindning och dålig vätning sannolikt på grund av de egenskaper som aluminiumskiktet och dess oxid ger.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.