Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fire test of high temperature polyimide composites

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Projektet ingår som en del av Innovair SME-Flyg, med övergripande syfte att genom forskningssamverkan bidra till att förbättra möjligheterna för svenska underleverantörer att etablera sig som leverantörer gentemot flygindustri. I detta specifika projekt har syftet varit att utvärdera brandegenskaperna hos en kolfiberkomposit tillverkad av en polymer som tillhandahölls av Nexam Chemicals för att se ifall brandhärdigheten är tillräcklig för att användas i flygmotortillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

De tekniska resultaten av projektet har varit i paritet med förväntningarna d.v.s. mycket goda. De kompositer som tillverkats med Neximid MHT-R uppvisar extremt goda brandegenskaper, överlägsna traditionella kompositer. Sammantaget innebär resultaten att det finns välgrundade förutsättningar att fortsatt utvärdera och utveckla teknologier för att använda dessa material i delar av en flygmotor som har krav på brandbeständighet.

Upplägg och genomförande

I testerna har provkroppar blivit exponerade för 50 respektive 70 kW/m2 värmeflöde i konkalorimetertester. Resultaten visar att vid lägre värmeflöden antänder inte materialen överhuvudtaget medan det tar uppemot 3 minuter för antändning vid den högre värmebelastningen. Detta kan jämföras med en antändningstid om ca 40 sekunder för traditionella kolfiberkompositer av flygkvalitet. Väl antända brinner de nya kompositmaterialen med 80 % lägre intensitet än traditionell epoxikomposit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01689

Statistik för sidan