Finansmarknadsregleringar, Entreprenörskap och företagstillväxt

Diarienummer 2012-03388
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att öka kunskapen om hur regleringar påverkar SMEs tillgång till finansiering, särskilt hur nya regleringar som Basel III påverkar tillgången till finansiellt kapital. Målsättningen har varit att generera policyrekommendationer. En generell policyslutsats som kan dras är att regleringarna av de finansiella marknaderna har blivit så komplexa att de riskerar motverka sitt syfte. En slutsats är därför att reglerande myndigheter och aktörer måste förstå svårigheterna med att genom detaljerade regleringar styra komplexa adaptiva system präglade av genuin osäkerhet.

Resultat och förväntade effekter

Att utforma regelverk som motverkar framtida kriser är svårt. Insyn krävs i en rad faktorer, bl a finansiell innovation och riskbenägenhet. Finansmarknaderna har blivit mer komplexa vilket lett till många nya regleringar för att minska risken för kriser. Empiriska svårigheter gör det besvärligt att mäta implementeringen av Basel III och dess effekter på investeringar och tillgång på finansiellt kapital. Ett utfall är att erfarenheter från hur de finansiella marknaderna regleras går att generaliseras och appliceras på andra sektorer där behov av konsumentskydd finns.

Upplägg och genomförande

Forskningen har framförallt varit kvantitativt inriktad samt utgått från nationalekonomisk teoribildning. Inom projektet har såväl juniora (doktorand) samt seniora personer varit engagerade. Både svenska och internationella forskare har bidragit.

Externa länkar

sidor: Forskning, aktiviteter - genomförda aktiviteter, publikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.