Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Finansieringsmodeller för förebyggande arbete

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ett av målen i Innovationsplattform Borås är att studera om vi kan arbeta mer förebyggande och minska s.k. efterhandskostnader. Projektet har haft som ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller, inom två områden, för att möjliggöra fler satsningar på förebyggande arbete inom kommunen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förslag till finansieringsmodeller för förebyggande arbete har utvecklats och en ansökan - 2018-04493 Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling - har skickats in och beviljats av Vinnova. Borås Stad har initierat ett arbete för att utveckla och testa ny modell inom skola och en stadsdel. Förhoppningsvis kommer vi få effekter från arbetet med piloterna under 2019 - 2021.

Upplägg och genomförande

Uppdraget är innovativt. I den första fasen av projektet har vi planerat och avgränsat uppdragets omfattning. Därefter har nuläge för finansieringsmodeller och de två valda områdena preciserats genom inläsning, intervjuer och workshops med identifierade intressenter. Utkast till finansieringsmodell har successivt växt fram och vid denna delrapportering har vi en tydligare målbild för framtida arbete och färdigställande ska genomföras. Två workshops och möten med Borås stadsledning har genomförts. En skriftlig lägesrapport och ansökan till Vinnova har författats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 november 2017

Diarienummer 2017-05167

Statistik för sidan