Finansiella friktioners betydelse för hushålls och företags finansiering

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - Institutionen för finansiell ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 694 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka förståelsen för hur företags och hushålls tillgång på kredit påverkas av finansiella friktioner. Detta har studerats i två projekt. I det första projektet studeras hur svenska företags investeringar påverkades av den globala finanskrisen och visar att företag som är med i en koncern klarar sig bättre under dessa friktioner. Det andra projektet studerar effekterna av införandet av bolånetaket på den svenska bostadsmarknaden. Dessa två projekt bidrar till en ökad förståelse av hur finansiella friktioner påverkar svenska företag och hushåll.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten för företags investeringar under krisen bekräftar rådande teorier empiriskt, dock för första gången på ett svenskt stickprov. Dessutom innehåller stickprov ett annat spektrum än tidigare studier, nämligen mindre och mellanstora onoterade företag. För studien av bolånetaket används ett unikt dataset som ger en väldigt bra bild av hushåll med bolåns ekonomiska situation. Preliminära resultat pekar på att bolånetaket haft en dämpande effekt på svenska hushålls skuldsättningsgrad. Slutligen har doktoranden erhållit stipendium för utbytesår i USA kommande år.

Upplägg och genomförande

Doktoranden har avklarat alla obligatoriska kurser under de första två åren, och har under de sista två åren arbetat med forskningsprojekten. Handledning har skett både på Handelshögskolan och på Sveriges riksbank. Projektet som studerar effekterna av finanskrisen tar avstamp i tidigare litteratur och bekräftar rådande teorier för ett nytt unikt dataset. Bolånetaksstudien är unik då ingen har samma typ av data och har påbörjats med en deskriptiv analys analys av relevanta variabler före och efter införandet av bolånetaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.