Finalisation of a market status LFER150 a new generation of high resolution brain PET scanner

Diarienummer 2017-03255
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Klinisk Neurotevenskap
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att validera och applicera en ny marknadsanpassad högupplösande primat PET-kamera (MultiScan LFER150 PET/CT) i samarbete med CROmed. Utvecklingsprojektet innefattade 3 områden: (i) slutlig applikation och testning av LFER150 har uppfyllts genom såväl fantom-studier som in vivo-mätningar i primater och gnagare, (ii) Systemets prestanda har även jämförts med vår etablerade PET-kamera, HRRT (iii) Resultaten har presenterats på vetenskapliga konferenser och manus för en vetenskaplig publikation är i princip färdigställt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har i detta forskningssamarbete realiserat och utvärderat de fördelar som den optimerade versionen av den nyligen installerade PET-kameran LFER150 har. Våra resultat visar att LFER150 har mycket bra egenskaper för avbildning av primater såväl som smådjur. Genom denna PET-kamera förbättras möjligheterna till studier av små strukturer i hjärnan samt övriga kroppen något som är av mycket stort värde för framtida forskning. I och med valideringen av LFER150 har flera forskningsmöjligheter öppnats upp inom bl a neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i 6 delar. Det huvudsakliga arbetet (del 3-6) har slutförts och innefattade validering av LFER150 genom mätningar i primater som jämförts med vårt befintliga PET-system HRRT. I del 1-2 utvärderades möjligheten att öka kapaciteten för studier i smådjur genom att simultant göra PET på 4 djur med en specialkontruerade bädd. Denna möjlighet bekräftades i fantom-studier som nu planneras att gå vidare till mätningar i smådjur. På grund av fördröjning av leverans av den special-konstruerade djur-bädden så kunde inte alla delar utföras under finansieringsperioden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.