Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Finalisation of a market status LFER150 a new generation of high resolution brain PET scanner

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Klinisk Neurotevenskap
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att validera och applicera en ny marknadsanpassad högupplösande primat PET-kamera (MultiScan LFER150 PET/CT) i samarbete med CROmed. Utvecklingsprojektet innefattade 3 områden: (i) slutlig applikation och testning av LFER150 har uppfyllts genom såväl fantom-studier som in vivo-mätningar i primater och gnagare, (ii) Systemets prestanda har även jämförts med vår etablerade PET-kamera, HRRT (iii) Resultaten har presenterats på vetenskapliga konferenser och manus för en vetenskaplig publikation är i princip färdigställt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har i detta forskningssamarbete realiserat och utvärderat de fördelar som den optimerade versionen av den nyligen installerade PET-kameran LFER150 har. Våra resultat visar att LFER150 har mycket bra egenskaper för avbildning av primater såväl som smådjur. Genom denna PET-kamera förbättras möjligheterna till studier av små strukturer i hjärnan samt övriga kroppen något som är av mycket stort värde för framtida forskning. I och med valideringen av LFER150 har flera forskningsmöjligheter öppnats upp inom bl a neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i 6 delar. Det huvudsakliga arbetet (del 3-6) har slutförts och innefattade validering av LFER150 genom mätningar i primater som jämförts med vårt befintliga PET-system HRRT. I del 1-2 utvärderades möjligheten att öka kapaciteten för studier i smådjur genom att simultant göra PET på 4 djur med en specialkontruerade bädd. Denna möjlighet bekräftades i fantom-studier som nu planneras att gå vidare till mätningar i smådjur. På grund av fördröjning av leverans av den special-konstruerade djur-bädden så kunde inte alla delar utföras under finansieringsperioden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2017

Diarienummer 2017-03255

Statistik för sidan