Fältstudier som underlag för utveckling av datorstöd inom CyCity

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - Trafik och transport
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet harvarit att inleda ett samarbete mellan projekten Designmanual för cykelstadenoch CyCityinom VINNOVAs program Miljöinnovationer. Detta har skett genom samverkan mellan Spacescape AB och CyCitys partners och leds avWSP. Ett mål med projektet har varit att genom fältstudier ta fram underlag och visualiseringar för CyCitys arbete med ett datorstöd för cykelplanering.

Resultat och förväntade effekter

Studien har resulterat i diagram över den faktiska situationen på ett antal gator. Kommunikativa visualiseringar har gjorts som illustrerar cykeltrafikens egenskaper för transportkapacitet. Resultaten visaratt cykeltrafiken har en hög trafikkapacitet i signalstyrda korsningar mätt som antal fordon som kan passera signalen per sekund när denna visar grönt. Utfallet av studien stödjer tidigare betydligt mer generella FoU-resultat inom området som anger att en hög andel cykelresor i en stad är positiv ur såväl trafikkapacitets- som stadsattraktivitetsperspektiv.

Upplägg och genomförande

Genom studien har ytterligare kompetens inom stadsbyggnad lyfts in i CyCity vilket har haft tydliga fördelar för projektets möjligheter att kommunicera framtagna FoU-resultat till de myndigheter och organisationersom kan dra nytta av dem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02053

Statistik för sidan