Eurostarsprojekt E!8445 CellCleanUpSystems

Diarienummer 2013-03444
Koordinator Liquid Biopsy AB
Bidrag från Vinnova 3 911 079 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Isoleringen av tumörceller möter forskares och läkares krav på ett lättillgängligt prov för att följa sjukdomsutvecklingen. Mycket höga utbyten av en mängd sinsemellan olika tumörceller (70%) har uppnåtts. Cellerna kan användas för vidare analyser, inklusive genom färgning. Konsolen har laboratorievaliderats. Isolerade cancer celler har redan börjat användas för att stödja translationella cancerforskningsprojekt på kommersiell grund. Ytterligare resultat, utöver den ursprungliga planeringen, uppnåddes enligt nedanstående.

Resultat och förväntade effekter

Utöver de planerade resultaten har projektet tilldelats CE-märket av Läkemedelsverket baserat på uppfyllandet av kraven i ISO 13485-standarden. Instrumentet används nu för fältstudier för att stödja translationella cancerforskningsprojekt. Det lockar betalande kunder. Återkoppling från kunder visar att de viktigaste förbättringsområdena nu är i förmågan att ha en längre preanalytisk tidsperiod än 2 dagar och att kunna utföra detaljerade molekylära analyser av enskilda tumörceller. Vi förväntar oss en gradvis ökande klinisk användning.

Upplägg och genomförande

Den noga genomarbetade planen löpte väl. Det var under en tid en odramatisk försening som vi dock kunde hämta in, utan uppenbara bekymmer. Utfallet var över plan, som framgår ovan. Det internationella samarbetet fungerade väl. Kontakterna kunde sköttas effektivt via email, post och telefon.

Externa länkar

iCellate provides a 2nd generation technology to isolate circulating tumor cells for research or clinical use.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.