Eurostarsprojekt E!6963 AMC, Nanexa AB

Diarienummer
Koordinator Nanexa AB
Bidrag från Vinnova 1 360 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att i projektet bekräfta den antifungiella funktionen hos den av Nanexas utvecklade antifungiella beläggningen med målet att få in den för användning på BDs perifera venkatetrar. Djurstudierna var inte tillräckliga för att bekräfta beläggningens funktion, däremot har genom projektet en ny typ av beläggning för perifera venkatetrar utvecklats och den prövas för närvarande av BD. Den antifungiella beläggningen skall fortsättningsvis utvärderas med en in vitro-modell och sedan användas på produkter avsedda att sitta i matsmältningssystemet.

Resultat och förväntade effekter

Den antifungiella beläggningen utvecklades och lades framgångsrikt på katetrar. Dessa testades i en grismodell och förväntningen var att beläggningen skulle minska inväxt av Candida i materialet samt biofilmspåväxt. Detta kunde inte bevisas på grund av inväxten i obelagda prover var obefintlig, vilket gjorde att det saknades relevant referens. Antalet placerade katetrar som klarade sig igenom testperioden var för få för signifikant statistik. Projektet har fördjupat vår kunskap avsevärt inom det aktuella systemet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att den antifungiella beläggningen utvecklades och belades på katetrar. Dess funktion undersöktes sedan i en grismodell. Att fästa produkter perifert på grisar innebar större problem än vad vi räknat med och många produkter förstördes under testperioden. Vidare visade sig perifera venkatetrar inte vara de mest lämpade produkterna för den här typen av beläggning och Nanexa har nu styrt om fokus till produkter inom matsmältningssystemet såsom röstproteser och matningssonder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.