Eurostarsprojekt E! 6197 LEACH-COAT Vitrolife Sweden AB

Diarienummer 2011-00617
Koordinator VITROLIFE SWEDEN AKTIEBOLAG - Vitrolife Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 068 925 kronor
Projektets löptid april 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att förbättra laboratorieutrustningen i plast som används vid IVF så att risken för påverkan av de hanterade gameterna och embryona reducerades. Detta skulle ske genom automatiserad beläggning med en silika-baserad komponent som skyddade mot migration av föroreningar i plasten. Projektet visade att den föreslagna tekniken inte gav tillräcklig effekt.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntades att man efter projektet skulle ha en fastställd metod samt ha kunnat påvisa en positiv effekt såväl kemiskt som vid faktisk hantering av spermier och embryon. Projektet visade att den föreslagna metoden inte var kostnadseffektiv då den inte kunde belägga prover jämnt över tillräckligt stor yta. Vidare gick den positiva effekten inte att säkerställa, varken kemiskt eller i biologiska test. Däremot gav projektet en fördjupad kunskap om vilka typer av föroreningar som kan finnas i labutrustning för IVF och hur de påverkar embryon.

Upplägg och genomförande

Olika tekniker för beläggning av plast utvärderades och en specifik metod valdes ut då den gav en yta som hade god vätbarhet. Denna beläggning studerades vad avser tjocklek och vidhäftning och optimerades därefter så att man kunde framställa pålitligt belagda prover. Slutligen tillverkades speciella dopade prover med formsprutning. Efter att hälften av proverna fått ytbeläggning gjordes en jämförelse i kemiska och biologiska tester. Ingen positiv effekt av beläggningen kunde påvisas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.