Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9383, CCDMM, Medfield Diagnostics AB

Diarienummer
Koordinator Medfield Diagnostics Aktiebolag - Medfield Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 3 339 438 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen har varit att utveckla ett nytt bildbaserat system för strokedetektion utgående från Medfields befintliga system MD100. Medicinsk personal uttrycker ofta en önskan att systemet inte bara lämnar ett ja/nej svar om blödning. Med en bild kan diagnosen även kopplas till observerbara symptom hos patienten, vilket i sin tur ökar tryggheten och tilliten till systemet. Målsättningen har uppnåtts och en prototyp och demonstrator har tagits fram. Mycket ny kunskap och nya verktyg har genererats som möjliggör ytterligare förbättringar av systemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

En specifikation av mätutrustningen och analyser av möjlig mätprestanda har gjorts. En detaljerad simuleringsmodell har tagits fram som möjliggör slutsatser om systemets prestanda. Däremot är modellen inte tillräckligt noggrann för att göra de mest avancerade bildalgoritmerna användbara. Istället har en algoritm tagits som ger ungefärliga positionsangivelser och funktionen demonstrerats. Resultaten har gett insikter om ytterligare prestandaförbättringar som kan införas i kommande produkter. Den framtagna algoritmen kommer testas i planerade kliniska studier.

Upplägg och genomförande

Projektet är baserat på mätenheter utvecklade av Keysight Technologies. Keysights del i projektet har varit att anpassa och utveckla mätsystemet för projektdeltagarnas behov. I regelbundna möten mellan alla internationella projektpartners har mycket värdefulla erfarenheter utbytts angående mätteknik och tekniska lösningar. Chalmers har varit underleverantör till projektet och bistått med specialistkunskaper, rådgivning och simuleringsstudier. Medfield hade initialt svårigheter att bemanna projektet men lyckades framgångsrikt kraftsamla mot slutet av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00594

Statistik för sidan