Eurostar; Assessing the ability of elderly to drive a motor vehicle, DRIVESS, 6858, VTI

Diarienummer 2012-00991
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 562 880 kronor
Projektets löptid april 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utarbeta en objektiv testmetod för bedömning av körförmåga hos äldre förare. Detta mål har uppnåtts. Den planerade simulatorstudien av kritiska situationer genomfördes och analyserades med avseende på skillnader mellan äldre och yngre förares körning i de aktuella trafiksituationerna. I anslutning till simulatorkörningen genomfördes ett antal tester med bäring på bilkörning varav de två huvudtesten var ´visual attention performance´ och´saccadic eye movement test´. En testmetod för att bedöma körförmåga hos äldre förare kunde sedan utarbetas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är dels en ny testmetod för att bedöma körförmåga hos äldre förare, dels en jämförelse mellan befintliga tester vilka anses ha bäring på bilkörning såsom visuell uppmärksamhet, saccadiska ögonrörelser och olika kognitiva skattnings -och screeninginstrument. Resultatet förväntas ligga till grund för framtida bedömning av körförmåga hos äldre i praktiken. Resultaten kan också användas som underlag för fortsatt utveckling och förbättring av bedömning av körförmåga hos äldre eller andra grupper med kognitiva nedsättningar.

Upplägg och genomförande

För att kunna bedöma äldre förares körförmåga genomfördes en simulatorstudie och i anslutning till denna en uppsättning tester som har bäring på de förmågor som anses viktiga för en god körförmåga. Studien genomfördes enligt avsikt med 12 äldre förare och 12 yngre förare där de senare utgjorde en kontrollgrupp till äldregruppen. De trafiksituationer som designades för simulatorstudien visade sig kunna diskriminera mellan olika nivå av körförmåga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.