Ett verktyg för bedömning av snökvalitet baserat på ny teknik och samisk kunskap

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för naturgeografi
Bidrag från Vinnova 2 910 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt mål är att utveckla ett snöprognosverktyg som kan underlätta anpassningen till förändrade klimatförhållanden i norra Sverige. Vi gör detta genom att (i) använda och utveckla en datormodell som simulerar islager i snön; (ii) utveckla teknik att m h a drönare (UAV) mäta olika snöparametrar, (iii) samla in data i fält för kalibrering och validering av modell- och UAV resultat, (iv) utvärdera effekten av ändrade snöförhållanden på ekosystem genom ’traditionell’ samisk kunskap, (v) beskriva/implementera snöprocessdata i SMHIs hydrologiska modellsystem.

Förväntade effekter och resultat

Renskötseln utmanas idag av ett förändrat klimat, speciellt besvärligt är de snabbt skiftande snöförhållandena eftersom dessa bestämmer om renarna kan nå mark-laven. Snabba skiftningar i snömängd och isbildning ökar sårbarheten och kräver stor flexibilitet i markutnyttjande som istället minskar. Primära användare är därför rennäringen och de myndigheter som förvaltar markerna eftersom prognoser av snökvalitet skulle stötta utveckling av ett hållbart markutnyttjande och omställningen till nya klimatvillkor. Andra användare är vattenkraftsbolagen och turismen.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utveckla en snömodell för att simulera snö-förhållanden i det område som används av Laevas sameby för renskötsel (WP1). Vi använder data från automatiska väderstationer för att validera modellresultaten tillsammans med resultat från manuella mätningar av snökvalitet genomförda av renskötare (WP2). Vi kommer att utveckla metodik för att mäta olika snö-parametrar med hjälp drönare (WP3). SMHI kommer att utveckla ett prototypverktyg för att analysera och förutspå ändrade snöförhållanden i studieområdet (WP4).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017

Diarienummer 2017-03299

Statistik för sidan