Etablera, använda och förvalta habitatbanker i praktiken

Diarienummer 2014-06140
Koordinator SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG - Sveaskog förvaltnings AB
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som mål att ta fram ett initialt förslag på en affärsmodell för hur ett system med habitatbanker skulle kunna fungera i Sverige. Centrala frågeställningar som måste hanteras har utretts, aktörer som bör involveras har identifierats och med projektrapporten som underlag finns goda förutsättningar att utforma en habitatbank i praktiken. Projektresultaten indikerar att det finns en nyfikenhet och ett intresse att testa systemet även om det finns ett flertal utmaningar att adressera.

Resultat och förväntade effekter

Förutsättningar för att i bred skala implementera ett habitatbanksystem som tillgodoser verksamhetsutövare med legala krav på ekologisk kompensation finns inte idag då det inte finns några gemensamma riktlinjer för berörda aktörer att förhålla sig till, d v s habitatbanksägarna har inga garantier för att skapade krediter accepteras som kompensation. Nästa steg för att nyttja projektresultaten skulle däremot kunna bli att skapa en habitatbank för frivillig kompensation där köpare drivs av en vilja att investera i naturkapital på frivillig basis.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en omvärldsanalys där etablerade habitatbanksystem i Australien, USA och Tyskland studerades. Centrala frågeställningar som måste hanteras i ett habitatbanksystem identifierades och sätt att hantera dessa frågeställningar utreddes. Därefter analyserades hur centrala frågor skulle kunna hanteras i en svensk kontext. För att få en bild av intresse för kompensationsmarknader i Sverige utfördes en enkätundersökning riktad till aktörer som idag arbetar med ekologisk kompensation. Projektresultaten diskuterades även vid ett möte med externa intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.