ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi

Diarienummer 2016-04060
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för läkemedelskemi
Bidrag från Vinnova 4 972 200 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla designade affinitetsproteiner som nästa generations cancer läkemedel. Dessa affinitetsproteiner är lämpliga som ´målsökande´ prober för avbildningsdiagnostik av cancer. Avsikten är att ta nästa strategiska steg mot användning inom cancerterapi. Svenskuppfunna affinitetsproteiner i olika format med nya verkningsmekanismer ska utvärderas prekliniskt för att erhålla nya verkningsmekanismer, ska prekliniskt utvärderas för att förstå hur den molekylära designen påverkar farmakokinetik, toxicitet och ändamålsenlighet.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat utfall från projektet kommer att generera en stabil vetenskaplig grund för rationell design av biologiska cancerläkemedel, vilket skulle säkerställa svensk IPR och ökad konkurrenskraft för svensk ´life science´-industri. Fördelarna med affinitetsproteinerna som proteinläkemedel är att de: är små, erbjuder flexibilitet vad gäller farmakokinetik, har visat sig ha försumbar immunogenicitet, har hög stabilitet, samt möjliggör icke-komplicerad GMP-produktion. Dessa fördelar torde resultera i utvecklandet av mer effektiva och billigare cancerläkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

Industriell implementering av forskningsresultaten (klinisk utveckling av nya cancerläkemedel) kommer att utföras av Affibody AB, möjligen i samarbete med andra industriella parter. Experter från Affibody AB kommer att bidra vid utvärdering av potentiella innovationer och assistera i färdigställandet av patentansökningar. Patentansökningar kommer att lämnas in i de fall det befinns relevant.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.