ERA-MIN Verktyg för en hållbar guldutvinning i EU

Diarienummer 2014-00989
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 1 540 400 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera stabiliteten för Arsenik i anrikningssand, som genererats vid guldbrytning, samt i As-förande anrikningssand som blandats med alkaliska restprodukter till en cementerad pasta (solidifiering). Anrikningssanden hade en hög syrabildande potential samt förhöjda halter av As (1000 ppm). Resultat visar att As i anrikningssanden ligger stabilt i Fe-utfällningar, men att lakbarheten av arsenik ökar vid cementering vilket påverkas av härdningstid, vattenmättnadsgrad och sulfid oxidation.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från studien visar att en stor andel av As i anrikningssanden är associerad till järnhydroxider som är stabila vid pH > 4. En solidifiering medförde att sulfidoxidationen bromsades, en marginell ökning av As-utlakningen, samt att en stor andel syra-känsliga As-species bildades. För att långsiktligt bevara en hög As-stabilitet i den cementerade pastan så bör en hög vattenmättnadsgrad bibehållas för att bromsa sulfidoxidationen. Studien har resulterat i 2 st vetenskapliga publikationer samt en licentiatavhandling.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan gruvindustrin. Gruvindustrin har bistått med kunskap om pastablandningar, cyanidlakningsprocessen samt tillhandahållit material. Mineralogiska och kemiska analyser har genomförts vid karaktärisering av anrikningssand och den cementerade pastan samt lakning. Den största utmaningen har bestått i att med säkerhet kunna identifiera de As-species som bildats efter cementering. Detta då totalhalten av sekundär As faser var förhållandevis låg. Lakningstester har genomförts på anrikningssand och cementerad pasta.

Externa länkar

A report for the whole SUSMIN project are under preparation, but not yet finished.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.