Entreprenörskapsforum. Nyttiggör forskning om innovationer, entreprenörskap och småföretag

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum, Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för Entreprenörskapsforum är att tillgängliggöra forskning och fördjupa policyrelevanta kunskaper hos beslutsfattare genom egna studier, professionella kommunikationsinsatser och nya plattformar. Dessa mål har uppfyllts då Entreprenörskapsforum bedrivit kvalificerad forskning inom policyrelevanta områden. Forskningen har bland annat drivits i våra tre fora och spridits genom ett mycket stort antal konferenser, seminarier och utgivna rapporter. Utvärderingar efter Entreprenörskapsforums seminarier visar på att kunskap som förmedlas har uppskattats.

Resultat och förväntade effekter

Den forskning som Entreprenörskapsforum initierat och bedrivit under perioden har genom en stor mängd seminarier, konferenser och rapporter har bidragit till att Entreprenörskapsforums målgrupper; beslutsfattare lokalt, regional och nationellt samt på EU-nivå, erhållit policyrelevant forskning. Forskningen har också ökat kunskapen inom Entreprenörskapsforums huvudsakliga forskningsområden: betydelsen av innovation, entreprenörskap och mindre företag för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Upplägg och genomförande

Under projektperioden har arbetet dels bedrivits i Entreprenörskapsforums tre fora. Detta har bidragit till spridning, diskussion och nyttiggörande av forskningsresultat. Utöver detta så har arbetet skett genom en stor mängd olika planerade projekt och konferenser. Här kan bland annat nämnas Swedish Economic Forum, GEM, Småföretagsdagarna och Entreprenörskapsveckan. Arbetet har utförts av personal hos Entreprenörskapsforum och ibland i samarbete med andra organisationer. Arbetet har lett till att tillgängliggöra forskning till Entreprenörskapsforums intressenter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.