Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En transportslagsövergripande jämförelse av resenärsperspektivet i kollektivtrafiken

Diarienummer
Koordinator Transportforskningsgruppen i Borlänge AB
Bidrag från Vinnova 610 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftar till att belysa resenärsperspektivet i en transportslagsövergripande studie för att öka kollektivtrafikens kvalitet och säkra en positiv utveckling för denna. Studiens mål är att bidra till en mer effektiv och kundanpassad kollektivtrafik som i sin tur förväntas öka kollektivtrafikens marknadsandelar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien strävar efter att bidra till en kollektivtrafik som motsvarar resenärens önskemål och behov utifrån alla människors behov oavsett kön, ålder eller nationalitet. I så stor utsträckning som möjligt beaktas även de behov som personer med funktionshinder har.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis görs en transportslagsövergripande kartläggning på nationell nivå med inriktning på resenärsperspektivet. Den tekniska utvecklingen inom kollektivtrafiken studeras samtidigt som en genomgång av de planer som finns inom respektive transportslag på införande av ny teknik kommer att genomföras. Syftet är att ta reda på hur det ser ut idag och belysa framtida planer på teknisk utveckling inom kollektivtrafiken. Detta skall sedan ställas i relation till avbemanningsfrågan. är det så att utvecklingen går emot en ökad avbemanning inom kollektivtrafiken och vilka konsekvenser kommer detta i så fall att få för resenären. En annan viktig frågeställning är hur man ställer en eventuell avbemanning inom kollektivtrafiken mot det arbete som görs för att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Dagens utveckling kommer att ställas i relation till utvecklingsplaner och uppsatta mål för att öka kollektivtrafikens attraktionskraft. KOLL framåt uttalar att ur ett resenärsperspektiv är inte dagens kollektivtrafik tillräckligt attraktiv och funktionell. Eventuella målkonflikter kommer att studeras med utgångspunkt från detta resonemang. I nästa skede genomförs ett antal kvalitativa intervjuer med företrädare för respektive transportslag (buss, tåg och båt). 10-15 intervjuer. På bussidan föreslås intervjuer med t.ex. Västtrafik, Karlstadsbuss och Skånetrafiken, på tågsidan föreslås intervjuer med Stockholmståg, SJ, Tåg i Bergslagen, SL och MTR och för båt föreslås Waxholmsbolaget och Färjerederiet. Detta görs för att fånga erfarenheter, göra jämförelser mellan respektive transportslag och eventuellt identifiera nya synsätt för att utveckla resenärsperspektivet. Avslutningsvis görs utifrån de resultat som kommer från kartläggningen en djupare studie av de/den aktör som kan påvisa erfarenheter och resultat som är av intresse att sprida vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01255

Statistik för sidan