En skånsk modell för mångfald och tillväxt

Diarienummer
Koordinator Länsstyrelsen i Skåne län - Enheten för social hållbarhet
Bidrag från Vinnova 348 121 kronor
Projektets löptid december 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

(1) Att identifiera relevanta aktörer i regionen när det gäller mångfald och tillväxt, och ta fram en översikt över nämnda aktörers betydelse för området. (2) Att komma fram till relevanta arbetsdefinitioner av begreppen ´mångfald´ och ´tillväxt´ inför genomförandeprojektet, i vilket begreppen finjusteras och preciseras närmre. (3) Att ta fram en sammanställning över relevant kunskap och definitioner kring mångfald och tillväxt. (4) Ytterligare ett mål är att säkerställa ett övergripande europeiskt perspektiv för genomförandeprojektet, (5) samt att hitta lämpliga personer att knyta till genomförandesatsningens projekt- respektive styr- och referensgrupp. (6) Att bygga upp ett finansiärsamarbete. (7) Samt att identifiera och knyta lämplig forskare till genomförandeprojektet.

Resultat och förväntade effekter

En kartläggning av området mångfald och tillväxt kommer att ha genomförts, i vilken en kunskapsöversikt kommer att ha tagits fram, samt viktiga regionala aktörer identifierats. Dessutom kommer nationell och europeisk kompetens att kopplats till projektet. Därutöver kommer det att finnas relevanta arbetsdefinitioner av begreppen ´mångfald´ och ´tillväxt´. Grunden kommer att vara lagd inför en genomförandeansökan inklusive ett uppbyggt finansiärsamarbete.

Upplägg och genomförande

Kartläggning av relevanta aktörer, intervjuer med regionala nyckelpersoner, ett regionalt runda bordssamtal i syfte att dels inhämta underlag till kartläggningen, dels redovisa och diskutera preliminära resultat (och säkerställa kvaliteten). Genom kartläggning , intervjuer med nyckelpersoner och runda bordssamtal undersöks lämpliga definitioner av ovanstående begrepp. Inhämta information, läsa samt bearbeta denna och presentera resultatet i rapportform. Studieresa för dialog och kunskapsinhämtning från Europeiska kommissionens arbete med detta område.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02727

Statistik för sidan