Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

El för ännu fler: Utveckling av beslutstödsverktyg för jämlikt och effektiv etablering av publik hemmaladdning.

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 990 000 kronor
Projektets löptid september 2023 - augusti 2025
Status Pågående
Utlysning Transport- och mobilitetstjänster - FFI
Ansökningsomgång Transport- och mobilitetstjänster - FFI - våren 2023

Syfte och mål

El för ännu fler syftar till att möjliggöra en jämlik och effektiv utrullning av publik hemmaladdning genom förbättrade och förtroendeingivande beslutsstödsverktyg och öka kunskapen för användarbehov, lokala kontexter och affärsmodeller. Grunden i projektet är att utveckla ett beslutsstödsverktyg som kan uppskatta laddbehov och lämplighet med hög geografisk upplösning på nationell skala. Långsiktigt kan resultaten bistå relevanta aktörer i hela landet i planeringen och byggnationen av en ändamålsenlig och rättvis publik laddinfrastruktur i städer.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat har potential att öka kunskapen och påverka beslut för framtidens utbyggnad av publik laddinfrastruktur. Den publika laddinfrastrukturen är redan idag en kritisk faktor för val och bruk av laddbara fordon, men betydelsen kommer bara att öka i takt med att andelen användare utan egen parkering och därmed utan tillgång till egen laddare ökar. Projektets utvecklade beslutstödsverktyg förväntas kunna nyttjas av både privata och offentliga aktörer för att prioritera framtida utbyggnad av publik hemmaladdning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i sju arbetspaket (AP). AP 1-2 är relaterat till utvecklingen av beslutsstödsverktyget och AP 3-6 är kvalitativa AP med syfte att dels skapa ny kunskap men även att bistå med kvalitativa resultat för att förbättra antaganden och variabler i beslutsstödsverktyget. Projektet kommer att genomföras iterativt mellan AP och projektdeltagare. AP7 ansvarar för koordinering och resultatspridning, där löpande kontakter och resultatspridning med både privata och offentliga intressenter är högt prioriterat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 oktober 2023

Diarienummer 2023-00778

Statistik för sidan