EKAS - EM-Karakterisering av kompositStrukturer

Diarienummer 2014-00923
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 2 305 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att verifiera ett mätsystems funktion så att strukturen på en kompositpanel återskapas med de algoritmer som utvecklas i projektet. Detta har uppnåtts med nya utvecklade algoritmer och en metodik som publicerats i en internationell tidskrift. Geometriska defekter och variationer i elektrisk ledningsförmåga hos struktur innanför ett kompositskal har kunnat avbildas genom nyutvecklade algoritmer. Det vetenskapliga arbetet inom projektet har publicerats som tekniska rapporter, konferensbidrag och en internationell tidskriftsartikel.

Resultat och förväntade effekter

En ny metod för att karakterisera geometriska och elektromagnetiska defekter i kompositstrukturer har utvecklats och demonstrerats. Avancerad teori har kombinerats med experimentell verifiering för att identifiera defekterna. Forskningsresultaten har publicerats internationellt, både som konferensbidrag som tidskriftsartikel. Arbetet ingår som del i två doktoranders avhandlingsarbete. Potentialen för tekniken har visats och det finns ett framtida behov inom industrin för denna typ av teknik. Samarbete mellan industri och LTH har fördjupats i och med detta projekt.

Upplägg och genomförande

Industrin har formulerat ett teknikbehov och LTH har utvecklat praktiskt användbara lösningar som tillgodoser industrins behov. Samarbetet mellan industrin och LTH har fungerat bra med frekventa arbetsmöten som har hållits en gång i månaden på LTH. Två av industrins projektmedlemmar har varit gränsgångare i form av adjungerade professorer på LTH. Gränsgångarna har också fungerat som biträdande handledare till de två doktoranderna. Förutom teoretiskt arbete har även experimentell verksamhet kunnat utföras på LTH, vilket varit en stor fördel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.