Eftermontering av solvärme - ett verifieringsprojekt

Diarienummer 2013-04359
Koordinator EfficaxEnergy AB
Bidrag från Vinnova 542 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att kommersialisera innovationen har uppnåtts genom att ett antal system har sålts och installerats. Det är därmed verifierat att teknologin fungerar som den ska. Mätresultatet stämmer också överens med tidigare mätningar och teoretiska beräkningar. Det är ännu för tidigt att utvärdera hur lyckat projektet kommer bli på lång sikt. Företaget har under en längre tid haft diskussioner med större värmeaktörer om ett samarbete kring tillverkning, distribution och försäljning av produkten. Något avslut har ännu inte nåtts så därför är det för tidigt att dra någon slutsats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är mycket gott då vi har fått de svar som projektet skulle besvara. Tekniskt är teknologin återigen verifierad att den fungerar enligt de förväntningar och de teoretiska beräkningarna samt de tidigare mätningarna som vi har gjort. Mätresultaten är alltså positiva. Installationer har vi fått erfarenhet av, vilket är nödvändigt för den fortsatta kommersialiseringen. Vi har också en plan för den fortsatta kommersialiseringen som håller på att implementeras. Installatörer samarbetar vi med och vi har koll på de lagkrav och regleringar som är relevanta.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet följde projektplanen till den allra största delen. Vissa tidsförskjutningar visade sig nödvändiga men inget som påverkade projektet i stort. Det hade också varit önskvärt att samarbeta med ännu fler installatörer för att få en bredare bas att dra slutsatser ifrån. Det var dock svårt att hitta installatörer med rätt kompetens som ville ställa upp, då det är brist på dessa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.